Tisdagar 17.30-19.00 leker och pysslar vi på Altorp.

All barn är välkomna dom tisdagar det passar.

Föredragningslista vid årsstämma i Norrala Bygdegårdsförening Altorp 2019.02.27

 

 

1.Årsmötet öppnas

2.Val av mötesfunktionärer: a) ordförande

b) styrelsens val av sekreterare

c) två protokolljusterare

3. Fastställande av röstlängd

4. Godkännande av kallelsen

5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska berättelse över

verksamhetsåret 2018

6. Revisorernas berättelse

7. Frågan om fastställande av resultat- och balansräkning.

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Beslut i anledning av föreningens vinst/förlust enligt den fastställda

balansräkningen.

10. Kostnadsersättning för funktionärer.

11. Val av ordförande för en tid av 1 år.

12. Val av tre styrelseledamöter för en tid av 2 år ,samt en ledamotpå 1 år. 1)not

13. Rätt att teckna föreningens firma.

14. Justering av paragraferna 11-13.

15. Val av revisorer jämte suppleanter.

16. Val av ombud och suppleanter till Bygdegårdsdistriktets stämma (2

ombud/förening)

17. Verksamhetsplan för 2019. Underhåll och verksamhet.

18. Avgifter

19. Budget för 2019

20. Val av valberedning inför årsmötet 2020

21. Övriga frågor

23. Mötet avslutas

 

 

1)not; I tur att avgå är ledamöterna Eija N Haglund, Malin Landström, Mats Nilsson. Stig Wernersson.

Samt Allan Styv som har varit adjungerad under 1 år.

 

 

Budget 2019

 

Intäkter:

-Hyresintäkter Altorp110000:-(117)

-Hyresintäkter Vaktm. Bost50000:-

-Ungdomsverksamheten28000:-

-Bidrag samlingslokaler47000:-

-Medlemsavgifter21000:-(23)

-Övrigt5000(24)

Summa intäkter261000:-(289)

 

 

Kostnader:

-Inköp ungdomsverksam. 2000:-

-Lön/arbetsgivaravgift22000:-(19)

-Personalrepresentation6000:-

-Resekostnader,1000:-

-Energi70000:-(63)

-Förbrukningsmateriel11000:-

-Förbrukningsinventarier2000:-(2)

-Kontorsmateriel, trycksaker3000:-

-Rep. o underhåll70000:-

-Telefon, porto12000:-(11)

-Annonser2000:-

-Kostnadsers. Styrelse, revisorer10000:-

-VA, RH, snöröjning23000:-(11)

-Ränta, amortering, bankkost18000:-(31)

-Försäkringspremie22000:-

-Fastighetsavgift2000:-

-Övrigt5000(16)

Summa kostnader:281 000:-

 

Verksamhetsberättelse Norrala Bygdegårdsförening Altorp 2018

 

Antal uthyrningar/nyttjandetillfällen var under året 141. Uthyrningarna har ökat med 18 tillfällen men eget utnyttjande minskat med 17 tillfällen då luftgevärsskytte inte lockade ungdomar.

Aktiviteterna på tisdagkvällar riktade mot barn och föräldrar har bedrivits med hjälp av tre styrelsemedlemmar. Aktivitetsbidrag har erhållits från kommunen.

Kulturverksamhet har bedrivits i form av en filmkväll i samarbete med Hembygdsföreningen samt en kväll med kåseri och musik om rockens historia med utställning på skivomslag och en kväll med visor framförda av Jansson och Krantz.

Brandsyn genomfördes i egen regi 2018-04-10.

Ventilationsservice genomförd under året.

Reparationer och underhåll har varit den största kostnadsposten under året. Kodlås har anskaffats för smidigare hantering av uthyrningen. Ljudanläggningen har förbättrats. Med hjälp av resurscentrum har herrtoaletten renoverats samt viss bättringsmålning utförts i bygdegården och ett av uthusen målats om utvändigt.

Nya brandsläckare har erhållits från bygdegårdsdistriktet.

Hjärtstartare har anskaffats efter förslag från pensionärsföreningen. Den är uppsatt på väggen bakom baren. Bidrag till anskaffningen har erhållits från Norrala Mantalsägarkassa och Sparbankstiftelsen Söderhamn.

I januari 2019 hade Altorp 233 betalande medlemmar (2018 fanns 228 medl)

Det har varit nio protokollförda styrelsemöten och ett möte som handlade om nya bokningsrutiner utan förd protokoll.

Rutinen för uthyrningarna har förändrats och sker nu via nätet. Förfrågningarna skickas till info@altorp.com Faktura upprättas i samband med bokningsbekräftelsen och skickas med några undantag via nätet vilket minskar portokostnader och underlättar för kassören.

Frivilliga medhjälpare som utför gräsklippning och allmänna reparationsarbeten bjöds på ett julsamkväm med förtäring tillsammans med styrelsen.

 

altorp.com © 2018 • Privacy Policy • Terms of Use