altorp.com © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föredragningslista vid årsstämma i Norrala Bygdegårdsförening Altorp 2010.03.02

 

 

1.     Årsmötet öppnas

2.     Val av mötesfunktionärer: a) ordförande

b) styrelsens val av sekreterare

c) två protokolljusterare

      3.   Fastställande av röstlängd

      4.   Godkännande av kallelsen

      5.   Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska berättelse över

            verksamhetsåret 2009.

      6.   Revisorernas berättelse.

      7.   Frågan om fastställande av resultat- och balansräkning.

      8.   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

      9.   Beslut i anledning av föreningens vinst/förlust enligt den fastställda

            balansräkningen.

      10. Frågan om ersättning för styrelseledamöter och revisorer.

      11. Val av ordförande för en tid av 1 år.

      12.  Val av tre styrelseledamöter för en tid av 2 år.    1)not

      13. Rätt att teckna föreningens firma.

      14. Justering av paragraferna 11-13.

      15. Val av revisorer jämte suppleanter.

      16. Val av ombud och suppleanter till Bygdegårdsdistriktets stämma (2

            ombud/förening)

      17. Verksamhetsplan för 2010.             

      18. Avgifter

      19. Budget för 2010.

      20. Finansiering av inköpta andelar i Kvarkenvinden.             

      21. Val av valberedning inför årsmötet 2010.

      22. Medlemskort

      23. Övriga frågor

      24. Mötet avslutas

 

 

1)not; I tur att avgå är förutom ordföranden Anders Nilsson; Roland Engman, Håkan Larsson och Stig Wernersson.