altorp.com © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse Norrala Bygdegårdsförening Altorp 2009

 

Antalet uthyrningar var 124 st under året vilket är en ökning jmf 2008 (108 st).

Kostnaderna för löpande reparationer/underhåll har varit större än normalt. Noterbara åtgärder under året har varit slipning och behandling av parkettgolvet i stora salen samt att reparationen efter den vattenskada som inträffade 2008 har slutförts. Visst målningsarbete har påbörjats med hjälp av personal från Resurscentrum.

Elförbrukningen har rapporterats till Lst enligt de villkor som gäller för det konverteringsbidrag föreningen erhöll 2006 vid konvertering till bergvärme.

Beslutet att köpa 31 andelar i vindkraftskooperativet ”Kvarkenvinden” har fullföljts. Finansiering av köpet har skett dels med egna medel dels med ett lån på 96000:- från Mantalsägarkassan.

Kvarkenvinden har levererat el fr.o.m. den 1/7. Dock har produktionen under det halvår som gått varit något mindre än budget; 407 KWh/andel mot budgeterade 500.

Föreningen hade vid årsskiftet 263 medlemmar (jmf 250 st år 2008)

Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträden samt har två möten hållits för avstämning och samråd med de medlemmar som så förtjänstfullt skött gräsklippning respektive snöröjning.

 

Styrelsen