Välkommen till

Bygdegården Altorp

i Norrala

Årsstämma Bygdegården Altorp

Onsdag 19/2 kl 19.00

Sedvanliga ärenden.

Alla medlemmar hälsas Välkommen

Kaffe serveras

Styrelsen
Föredragningslista vid årsstämma i Norrala Bygdegårdsförening Altorp 2020.02.19

 

 

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av mötesfunktionärer: a) ordförande
 3. b) styrelsens val av sekreterare
 4. c) två protokolljusterare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Godkännande av kallelsen
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska berättelse över

            verksamhetsåret 2019

 1. Revisorernas berättelse
 2. Frågan om fastställande av resultat- och balansräkning.
 3. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 4. Beslut i anledning av föreningens vinst/förlust enligt den fastställda

            balansräkningen.

 1. Kostnadsersättning för funktionärer.
 2. Val av ordförande för en tid av 1 år.
 3. Val av två styrelseledamöter för en tid av 2 år samt en ledamot på 1 år. 1)not
 4. Rätt att teckna föreningens firma.
 5. Justering av paragraferna 11-13.
 6. Val av revisorer jämte suppleanter.2)not
 7. Val av ombud och suppleanter till Bygdegårdsdistriktets stämma (2

            ombud/förening)

 1. Verksamhetsplan för 2020. Underhåll och verksamhet.
 2. Avgifter
 3. Budget för 2020
 4. Val av valberedning inför årsmötet 2021
 5. Övriga frågor
 6. Mötet avslutas

 

 

1)not; I tur att avgå är ledamöterna Mats Hedman, Monica Mattsson och Håkan Larsson

2) Revisorer: Gunnar Gustafsson och Ulla Wandin. Suppleant saknas.

 

Vill du vara med och stödja Bygdegården?

Bli medlem du också.

Betala in årsavgiften  100 kr/medlem eller familjepris 250 kr till

Bg 882-5051

Skriv namn och adress.

Tack för att ni vill stödja vår fina Bygdegård!

Bilder hittar du på www.galleri.altorp.com

Vi finns även på Facebook.

altorp.com © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use