Årsmöte 2018

Protokoll fört vid årsstämma med Norrala Bygdegårdsförening Altorp Norrala 2019-021-27

Org.nr 886000-6942


§1. Ordförande Stig Wernersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat


§2. a) till ordförande för mötet valdes Roland Engman

b) till sekreterare valdes Eija N Haglund

c) till justerare valdes Ingeli Lund och Ulla Wandin


§3. Röstlängd fastställdes, närvarande medlemmar har rösträtt


§4. Kallelse till mötet godkändes


§5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska berättelse godkändes och lades till handlingarna


§6. Revisionsberättelse av Gunnar Gustafsson och Ulla Wandin godkändes


§7. Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen


§8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018


§9. Beslut i anledningen av föreningens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen godkännes


§10. Årsstämman beslutade att ramen för kostnadsersättning för funktionärer ökas till 13000 kr

 

§11. Mats Hedman valdes till ordförande


§12. Omval av Eija N Haglund, Malin Landström, Mats Nilsson på två år

Omval av Stig Wernersson på ett år

Omval av Allan Styf adjungerad på ett år


§13. Rätt att teckna föreningens firma valdes ordförande Mats Hedman och ledamot Stig Wernrsson var för sig eller tillsammans


§14. Paragraferna 11 – 13 justerades omedelbart


§15. Till revisore valdes Gunnar Gustafsson och Ulla Wandin, suppleang saknas


§16. Val av ombud och suppleanter till Bygdegårdsdistriktets stämma (två ombud/förening)

Årsmötet lämnade över till styrelsen att utse representanterna


§17. Årsstämman fastställde verksamhetsplan och underhållsplan och gav uppdrag för styrelsen att följa dem


§18. Årsstämman fastställde de nya avgifterna för uthyrning

Medlemsavgifterna blir oförändrade

Taxa lägges ut på hemsidan


§19. Budget för 2019 fastställdes och styrelsen fick i uppdrag att följa budgeten och beakta underhållsbehovet

 

§20. Tillsammans med årets medlemsavgift skickas en vädjan till medlemmar att komma med förslag till valberedning för  Altorp


§21. Inga övriga frågor


§22. Mötesordförande  Roland Engman tackar för förtroendet


§23. Mats Hedman tackar för förtroende som nyvald ordförande för Altorp och skissar på förslag hur styrelsearbetet skall utformas under 2019

 

Ordförande för mötet 


.....................................

Roland Engman       JusterareJusterare


….................................….................................................

Ingeli LundUlla WandinSekreterare


................................

Eija N Haglund

Bilder hittar du på www.galleri.altorp.com

altorp.com © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use