Tisdagar 17.30-19.00 leker och pysslar vi på Altorp.

All barn är välkomna dom tisdagar det passar.

Budget 2019


Intäkter:

-Hyresintäkter Altorp110000:-(117)

-Hyresintäkter Vaktm. Bost50000:-

-Ungdomsverksamheten28000:-

-Bidrag samlingslokaler47000:-

-Medlemsavgifter21000:-(23)

-Övrigt5000(24)

Summa intäkter261000:-(289)Kostnader:

-Inköp ungdomsverksam. 2000:-

-Lön/arbetsgivaravgift22000:-(19)

-Personalrepresentation6000:-

-Resekostnader,1000:-

-Energi70000:-(63)

-Förbrukningsmateriel11000:-

-Förbrukningsinventarier2000:-(2)

-Kontorsmateriel, trycksaker3000:-

-Rep. o underhåll70000:-

-Telefon, porto12000:-(11)

-Annonser2000:-

-Kostnadsers. Styrelse, revisorer10000:-

-VA, RH, snöröjning23000:-(11)

-Ränta, amortering, bankkost18000:-(31)

-Försäkringspremie22000:-

-Fastighetsavgift2000:-

-Övrigt5000(16)

Summa kostnader:281 000:-


Verksamhetsberättelse Norrala Bygdegårdsförening Altorp 2018


Antal uthyrningar/nyttjandetillfällen var under året 141. Uthyrningarna har ökat med 18 tillfällen men eget utnyttjande minskat med 17 tillfällen då luftgevärsskytte inte lockade ungdomar.

Aktiviteterna på tisdagkvällar riktade mot barn och föräldrar har bedrivits med hjälp av tre styrelsemedlemmar. Aktivitetsbidrag har erhållits från kommunen.

Kulturverksamhet har bedrivits i form av en filmkväll i samarbete med Hembygdsföreningen samt en kväll med kåseri och musik om rockens historia med utställning på skivomslag och en kväll med visor framförda av Jansson och Krantz.

Brandsyn genomfördes i egen regi 2018-04-10.

Ventilationsservice genomförd under året.

Reparationer och underhåll har varit den största kostnadsposten under året. Kodlås har anskaffats för smidigare hantering av uthyrningen. Ljudanläggningen har förbättrats. Med hjälp av resurscentrum har herrtoaletten renoverats samt viss bättringsmålning utförts i bygdegården och ett av uthusen målats om utvändigt.

Nya brandsläckare har erhållits från bygdegårdsdistriktet.

Hjärtstartare har anskaffats efter förslag från pensionärsföreningen. Den är uppsatt på väggen bakom baren. Bidrag till anskaffningen har erhållits från Norrala Mantalsägarkassa och Sparbankstiftelsen Söderhamn.

I januari 2019 hade Altorp 233 betalande medlemmar (2018 fanns 228 medl)

Det har varit nio protokollförda styrelsemöten och ett möte som handlade om nya bokningsrutiner utan förd protokoll.

Rutinen för uthyrningarna har förändrats och sker nu via nätet.  Förfrågningarna skickas till info@altorp.com Faktura upprättas i samband med bokningsbekräftelsen och skickas med några undantag via nätet vilket minskar portokostnader och underlättar för kassören.

Frivilliga medhjälpare som utför gräsklippning och allmänna reparationsarbeten bjöds på ett julsamkväm med förtäring tillsammans med styrelsen.


altorp.com © 2018 • Privacy Policy • Terms of Use