altorp.com © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSMÖTE  2012 – 03 – 14

 

§1.  Ordförande, Tomas Enström, öppnar mötet.

 

§2a. Till mötets ordförande valdes Roland Engman.

   b. Till mötets sekreterare valdes Sofia Engberg

  c. Anders och Embritt Nilsson valdes till justerare.

 

§3.  Röstlängden bestämdes till att varje medlem har en röstlängd.

 

§4.  Kallelsen annonserades i ”Söderhamns kuriren” 15 dagar före årsmötet. Vilket godkändes.

 

§5.  Stig Wernersson läste upp verksamhetsberättelsen för 2011, samt gick igenom resultatrapporten.

 

§6.  Revisorerna, Gunnar Gustavsson och Ulla Vandin, har granskat räkenskapen och godkänt dessa.

 

§7.  Resultat – och balansräkning fastställdes.

 

§8.  Det fastställdes att styrelsen får fortsatt ansvarsfrihet.

 

§9.  Balansräkningen överförs till ny räkning.

 

§10. Förslaget på att låta styrelsen disponera kostnadsersättning, totalt 6000 kronor, efter ”eget huvud” godkännes.

 

§11. Tomas Enström valdes till styrelsens ordförande för ett år till.

 

§12. Till styrelseledamöter på 2 år valdes :  Stig Wernersson, Roland Engman och Håkan Larsson.

 

§13. Ordförande och kassören har rätt till att teckna föreningens firma var för sig.

 

§14. Paragraferna 11 – 13 godkännes.

 

§15. Till ordinarie revisorer valdes Gunnar Gustavsson och Ulla Vandin. Lena Eriksson valdes till suppleant.

 

§16. Roland Engman och Tomas Enström valdes till ombud för Bygdegårdsdistriktets stämma.

 

§17. Försök på att bjuda in olika föreningar till Altorp ges som förslag för att öka antalet nyttjandetillfällen.

 

§18. Medlemsavgiften fastslås till 100 kronor / person.                                                     Eventuellt familjepris diskuteras till nästa verksamhetsår.

 

§19. Stig Wernersson går igenom balansrapporten för budgeten 2012. Den godkänns.

 

§20. Styrelsen ska kolla upp vilka som kan tänka sig att vara med i valberedningen inför årsmötet 2013.

 

§21. Stig Wernersson skickar ut brev med inbetalningskort.

 

 

 

 

 

 

§22. Övriga frågor:

·         Ingeli Lund har nu lagt ut Altorp på Facebook

·         Tomas Enström informerar att Söderala bygdegård har ökat sin uthyrning sedan de gick med i Facebook.

·         Till sommaren ska ev. fiber dras till Kungsgården. Frågan är om Altorp ska gå med?

·         Storbilds – TV vid ev. matcher m.m.?

·         Från och med 1/4 avslutas den fasta telefonen på Altorp. Istället används då bara mobil. Folk som ringer på den fasta telefonen blir automatiskt vidarekopplad till mobilen.

·         För att dra ner lite på allt jobb för ordförande Tomas och Irené bestäms att Ingeli sköter bokningarna. Nancy och Ingrid tar hand om städningen.

 

§23. Ordförande, Roland Engman, avslutar årsmötet.

 

 

 

 

 

                                                             …………………………………………………                                   …………………………………………………..

Ordf. Roland Engman                                       Sekr.  Sofia Engberg

 

 

 

……………………………………………………                                ……………………………………………………….